Sakramenty

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi, są także ustanowionymi przez samego Chrystusa widzialnymi znakami Jego obecności i działania na ziemi.
Przez te właśnie znaki jest nam udzielane życie Boże.
Katechizm Kościoła  przedstawia również podział na grupę sakramentów
wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie i Eucharystię),
i
sakramenty uzdrowienia (pokuta i namaszczenia chorych),
i
sakramenty w służbie Kościoła jako wspólnoty (kapłaństwo i małżeństwa).

CHRZEST

„Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”
                                                                      (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1213)

Jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, który oczyszcza człowieka z grzechu pierworodnego i innych grzechów.
Poprzez chrzest stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

„KTO PRZYJMIE CHRZEST, BĘDZIE ZBAWIONY”

W naszej Parafii sakrament chrztu udzielany jest w III niedzielę każdego miesiąca podczas Mszy św.  o godz. 11.00,
w I dzień Świąt Bożego Narodzenia
i Wielkanocy o godz. 11:00.
Dobrze jest jednak wcześniej zadzwonić, by upewnić się o dacie chrztu.

Niezbędne dokumenty:
♦ akt urodzenia dziecka
♦ imię, nazwisko, wiek oraz adres chrzestnych
♦ jeśli rodzice chrzestni nie mieszkają na terenie naszej parafii, powinni posiadać pozwolenie z parafii miejsca zamieszkania.

Rodzice kupują we własnym zakresie świecę i białą szatę

W dniu chrztu do kościoła należy przyjść ok. 15 min. przed Mszą św. i zgłosić się
w zakrystii w celu dokonania podpisów w Księdze chrztów.

W czasie chrztu można wykonywać zdjęcia i filmy. Osoby te powinny zgłosić się przed Mszą do zakrystii, by powiadomić proboszcza o filmowaniu i fotografowaniu w czasie obrzędów liturgicznych.


SAKRAMENT PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Najświętsza Eucharystia jest najbardziej czcigodnym sakramentem.
W niej sam Jezus Chrystus jest obecny, ofiaruje się za zbawienie każdego człowieka 
i daje się chrześcijaninowi jako pokarm. 
Jest także najgłębszą tajemnicą naszego zjednoczenia z Chrystusem.
Eucharystia jest znakiem jedności i mocą jednoczącą ludzi.

„KTO SPOŻYWA CIAŁO i KREW MOJĄ MA ŻYCIE WIECZNE”

Pierwszą Komunię Świętą przyjmują dzieci
z klas III Szkół Podstawowych, po przygotowaniu.

Przeważnie po raz pierwszy w pełni uczestniczą we Mszy św.
w drugą i trzecią niedzielę maja na Mszy św. o godz. 11:00.

W tym okresie dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w niedzielnej Mszy św. oraz w rożnych nabożeństwach parafialnych.

Niezbędne dokumenty
♦ akt chrztu dziecka, jeżeli dziecko było chrzczone poza terenem naszej Parafii;
♦ pozwolenie od proboszcza stałego zamieszkania rodziców dziecka, jeżeli dziecko nie jest członkiem naszej wspólnoty parafialnej, a ma pójść do I Komunii św. w tutejszej Parafii.


SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie nań ręki szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez namaszczenie  pełniej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.
Podczas bierzmowania kandydat zostaje namaszczony przez biskupa olejem krzyżma na czole na znak pieczęci duchowej, znamienia Ducha Świętego, które otrzymuje jako dojrzały wyznawca Chrystusa.
Darem sakramentu bierzmowania jest Duch Święty, który daje moc i radość bycia świadkiem Chrystusa w ludzkiej społeczności, a także różnorakie dary, które umożliwiają odpowiedzialną współpracę w budowaniu chrześcijańskiej wspólnoty i aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła.

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar.

„PRZYJDŹ  DUCHU ŚWIĘTY, JA PRAGNĘ”

Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, a przed przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty.
W Katechizmie Kościoła Katolickiego sprecyzowano, że powinien osiągnąć „wiek rozeznania”, czyli taki, w którym sam potrafi podejmować decyzje w sposób odpowiedzialny i dobrowolny.


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

„Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.
                                                                            (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1661)

Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni proszeni są o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej celem ostatecznego ustalenia daty ślubu i spisania protokołu przedślubnego.

Dokumenty niezbędne:
♦ metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (ważność dokumentu 3 miesiące od daty wystawienia)
♦ dowody osobiste
♦ świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły zawodowej lub średniej
♦ zaświadczenie ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej
♦ dane świadków – imię i nazwisko, data urodzenia, zawód, adres zameldowania i  adres zamieszkania.

Aby Sakrament Małżeństwa zawierany w kościele powodował skutki cywilno – prawne, narzeczeni muszą się udać do USC stałego miejsca zamieszkania jednej ze stron celem dokonania niezbędnych czynności prawnych.


SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

Jest to sakrament posługi apostolskiej.
Ustanowił go sam Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy polecił swoim uczniom:
” TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ”

Modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Szczególnie czyńmy to w tygodniu modlitw o powołania kapłańskie i zakonne
oraz w niedzielę powołań kapłańskich w każdy pierwszy czwartek miesiąca.


SAKRAMENT POKUTY

Sakrament pokuty jest pierwszym darem zmartwychwstałego Pana.
Sakrament ten jest skutecznym narzędziem pracy nad sobą na drodze wzrastania
w świętości.

„PRZYJDŹ, JEZUS NA CIEBIE CZEKA”

Spowiedź w naszej parafii jest
codziennie podczas Mszy św. odprawianych rano i wieczorem.
W każdą niedzielę i święta podczas odprawiania Mszy św. można się wyspowiadać.

Spowiadamy także w każdy pierwszy piątek miesiąca  od godz. 17.00 – 18.00
oraz rano w czasie Mszy św.

W nagłych przypadkach na każde wezwanie.
Pamiętajmy o warunkach dobrej spowiedzi
.


SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Jest to sakrament uzdrowienia przynoszący umocnienie i ulgę w cierpieniu.
Nie jest on zarezerwowany jedynie dla umierających, ale dla żyjących.
Przyjmujemy ten Sakrament w chorobie lub gdy udajemy się na operację.

„CHRYSTUS OBARCZYŁ SIĘ NASZYM CIERPIENIEM i DŹWIGAŁ NASZE BOLEŚCI”

W naszej parafii okazją do przyjęcia sakramentu namaszczenia są:
rekolekcje wielkopostne, przed świętami Bożego Narodzenia, 
dzień chorych, w razie nagłej potrzeby na każde wezwanie.

Nie czekajmy na ostatnią chwilę, ponieważ sakrament Namaszczenia Chorych nie jest udzielany osobom zmarłym.

Podczas takiej wizyty na stole powinien być: krzyż, świece (przynajmniej jedna),
tamponiki z waty, woda święcona na talerzu i kropidło, czysta woda w szklance
i łyżeczka (do ewentualnego popicia przez chorego).

 

Śmierć bliskich zawsze jest wydarzeniem wstrząsającym i trudnym. W takich chwilach trudno o wszystkim pamiętać, i ciężko jest nie działać w wielkich emocjach.
Rodzina zmarłego w pierwszej kolejności załatwia wszelkie formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w kancelarii cmentarza.

W celu umówienia obecności duszpasterza na pogrzebie należy zgłosić się do kancelarii  parafialnej i przynieść następujące dokumenty:
♦ akt zgonu z USC (do wglądu),
♦ zgłoszenie pogrzebu z kancelarii cmentarza,
♦ zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych (jeśli jest),
♦ pożegnanie zmarłego oraz ewentualne informacje do wykorzystania podczas homilii pogrzebowej.